روزنامه نیوزلند هرالد:

اسرائیل در حال بالا بردن توان دیجیتالی و اینترنتی خود برای رویارویی و جنگ نرم افزاری با ایران است