سکوت طولانی هاشمی نوعی حمایت از اغتشاشگران بود.

قبل از انتخابات چه کسی نامه نوشت و گفت "آتش فتنه را دور سازید" آیا این نامه بذر تردید نبود.

هاشمی رفسنجانی به اصل مشروعیت نظام بی توجهی کرده است