مشاوروزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

با وجود فعالیت بیش از ۵٠٠ موسسه قرانی که دارای ٣٠٠ شعبه در سراسر کشور می باشند در کل کشور نیازمند سه هزار موسسه قرانی هستیم