وزیر اطلاعات با اشاره به برگزاری نماز جمعه این هفته تهران:

مردم هوشیار باشند صحنه نامطلوبی در نماز جمعه بروز پیدا نکند.