وزیر ارشاد با اشاره به شکایت موسوی خاتمی و مهدی هاشمی از رسانه های اصولگرا:

قانون شکن ها طلبکار شده اند.