رییس جمهور در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به شهادت بی رحمانه مروه الشربینی (شهیده حجاب): با عمل به وظیفه قانونی انسانی و تاریخی خود از حیثیت سازمان ملل دفاع کنید.