به دنبال ضرب و شتم جمع قابل توجهی از مردم فرانسه از سوی ماموران امنیتی  و نقض حقوق بشر سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد.