مرتضی نبوی:

 مدیرمسئول روزنامه رسالت با اشاره به شکایت موسوی از رسانه ها

سال ۶٧ هم که بی قانونی موسوی را افشا کردیم شکایت کرد.