اسماعیل کوثری نماینده تهران:

موسوی باید به عنوان عامل اصلی اغتشاشات محاکمه شود.