جلسات محفلی میر حسین موسوی پس از پایان انتخابات و پلمپ محل ستاد انتخاباتی به فرهنگستان هنر منتقل شده است .