توصیه های دیر هنگام گری سیک (مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا)پس از فروکش کامل اغتشاشات:

تا سپاه و بسیج را از میدان خارج نکنید نتیجه نمی گیرید!