رییس جمهور :

یقه قدرتهای زورگو را به علت دخالت درامور داخلی ایران می گیریم.