رییس جمهوری فرانسه باهشدار به رژیم صهیونیستی درباره حمله احتمالی به ایران:

چنین اقدامی برای جهان  فاجعه بارخواهد بود.