مامور بلند پایه سابق سیا:

قدرت ایران فراتر از آن است که بتوان به آن حمله نظامی کرد.