مدیر کل انتخابات وزارت کشور:

انتخابات ٢٢ خرداد همانند خاری چشم دشمان نظام را کور کرد.