اخیرا در جلسه ای با حضور برخی ار اعضای برجسته جریان اصلاحات مطرح شد:

باید شهردار تهران در دور آینده اصلاح طلب باشد و با توجه به رای خوب میر حسین موسوی در تهران و پتانسیل خوبی که در تهران داریم به راحتی میتوانیم شورای شهر را تصاحب کنیم و بعد از شهرداری نوبت مجلس است!