جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج:

آن قدر اطلاعات و اعترافات از اغتشاشگران به دست آمده که اگر همه رسانه ها بسیج شوند نمی توان تمامی این اعترافات را به مردم منتقل کرد.